Egzamin Zawodowy sesja - czerwiec 2022 r.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW I LISTY ZDAJĄCYCH

1.5.2022

Przedstawiamy Państwu Harmonogram Egzaminu Zawodowego w sesji - czerwiec 2022 oraz listy zdających poszczególne egzaminy.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

 Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze.

 Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

 Dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.

 Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze <http://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/> .‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

 

1.            ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎

2.            z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

 

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

 W razie wszelkich wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem szkoły.

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.